Japanorama

МАНАСТИРУ ЂУРЂЕВИ СТУПОВИ – МАЛИ ПОКЛОН ИЗ ЈАПАНА

Пише: Саћи Шимада

 

Одушевљена гостопримством које је доживела у Србији, једна јапанска хришћанка направила је привеске за кључеве оригиналног дизајна и поклонила их манастиру Ђурђеви Ступови у Србији, код Новог Пазара.

Реч је о Јакумо Цуђи, илустраторки, која је заједно са колегиницом Јо Намики, ауторком текста, креирала стрип под називом „Флорина бела свадба“ (59 епизода). Прича, смештена у Дубровник и околину у 16. веку, пуна је романтике и авантура. Стрип је прошле године у Јапану освојио прво место у категорији „историјски веб стрип“.

Главни лик је Флора, аристократкиња из Фиренце, али се као важни споредни ликови појављују измишљени српски принц Оливер и принцеза Ксенија. Прича се одвија на јадранској обали између Италије и Османског царства, чијом територијом је био окружен Дубровник. Јапански читаоци су били опчињени напетим развојем причања и без даха су пратили авантуре симпатичних јунака.

Протеклог пролећа две ауторке путовале су по Србији, Босни и Херцеговини, Хрватској и Турској. Циљ пута је било скупљање материјала за нове епизоде стрипа.

„У Србији смо посетиле неколико историјских и културних места као што су манастири и тврђаве. Посебно сам била импресионирана светошћу простора и срдачним гостопримством које смо доживеле приликом посете слави у манастиру Ђурђеви Ступови. Када сам игуману уручила свој привезак за кључеве са ликом Светог Ђорђа, он се веома обрадовао “, рекла је Јакумо Цуђи.

Јакумо је од детињства волела да црта слике светаца и одгајана је у побожности и у хришћанству. Она сада на друштвеним мрежама објављује илустрације светаца на њихове дане.

Пошто је сазнала да мало младих долази у манастире у југозападној Србији, решила је да направи привеске за кључеве као поклон манастиру Ђурђеви Ступови и за ту одлуку добила је подршку игумана и мене, историчарке уметности из Јапана. Будући да је јапански стрип популаран и у Србији, нада се да ће њени привесци за кључеве послужити као „мамац“ за младе посетиоце.

Од Ђурђица, 16. новембра 2023, манастирске славе, у манастирској продавници ће се продавати привесци са илустрацијама које сликовито говоре о њеној љубави према Србији. На привесцима су, наравно, осликани манастирска црква и лик Светог Ђорђа.

Сав приход биће дониран манастиру.

 

MANASTIRU ĐURĐEVI STUPOVI – MALI POKLON IZ JAPANA

Piše: Saći Šimada

 

Oduševljena gostoprimstvom koje je doživela u Srbiji, jedna japanska hrišćanka napravila je priveske za ključeve originalnog dizajna i poklonila ih manastiru Đurđevi Stupovi u Srbiji kod Novog Pazara.

Reč je o Jakumo Cuđi, ilustratorki, koja je zajedno sa koleginicom Jo Namiki, autorkom teksta, kreirala strip pod nazivom „Florina bela svadba“ (59 epizoda). Priča, smeštena u Dubrovnik i okolinu u 16. veku, puna je romantike i avantura. Strip je prošle godine u Japanu osvojio prvo mesto u kategoriji „istorijski veb strip“.

Glavni lik je Flora, aristokratkinja iz Firence, ali se kao važni sporedni likovi pojavljuju izmišljeni srpski princ Oliver i princeza Ksenija. Priča se odvija na jadranskoj obali između Italije i Osmanskog carstva, čijom teritorijom je bio okružen Dubrovnik. Japanski čitaoci su bili opčinjeni napetim razvojem pričanja i bez daha su pratili avanture simpatičnih junaka.

Proteklog proleća dve autorke putovale su po Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Turskoj. Cilj puta je bilo skupljanje materijala za nove epizode stripa.

„U Srbiji smo posetile nekoliko istorijskih i kulturnih mesta kao što su manastiri i tvrđave. Posebno sam bila impresionirana svetošću prostora i srdačnim gostoprimstvom koje smo doživele prilikom posete slavi u manastiru Đurđevi Stupovi. Kada sam igumanu uručila svoj privezak za ključeve sa likom Svetog Đorđa, on se veoma obradovao “, rekla je Jakumo Cuđi.

Jakumo je od detinjstva volela da crta slike svetaca i odgajana je u pobožnosti i u hrišćanstvu. Ona sada na društvenim mrežama objavljuje ilustracije svetaca na njihove dane.

Pošto je saznala da malo mladih dolazi u manastire u jugozapadnoj Srbiji, rešila je da napravi priveske za ključeve kao poklon manastiru Đurđevi Stupovi i za tu odluku dobila je podršku igumana i mene, istoričarke umetnosti iz Japana. Budući da je japanski strip popularan i u Srbiji, nada se da će njeni privesci za ključeve poslužiti kao „mamac“ za mlade posetioce.

Od Đurđica, 16. novembra 2023, manastirske slave, u manastirskoj prodavnici će se prodavati privesci sa ilustracijama koje slikovito govore o njenoj ljubavi prema Srbiji. Na privescima su, naravno, oslikani manastirska crkva i lik Svetog Đorđa.

Sav prihod biće doniran manastiru.

 

 

TO THE MONASTERY OF DJURDJEVI STUPOVI – A SMALL GIFT FROM JAPAN

Text by: Sachi Shimada

 

Delighted by the hospitality she experienced in Serbia, a Japanese Christian woman made original design key chains and donated them to the Đurđevi Stupovi monastery in Serbia near Novi Pazar.

We are talking about Yakumo Tsuji, an illustrator, who together with her colleague Yo Namiki, the author of the text, created a comic called „Flora’s White Wedding“ (59 episodes). The story, set in Dubrovnik and its surroundings in the 16th century, is full of romance and adventure. The comic won first place in Japan last year in the „Historical Webcomic“ category.

The main character is Flora, an aristocrat from Florence, but the fictional Serbian Prince Oliver and Princess Xenia appear as important secondary characters. The story takes place on the Adriatic coast between Italy and the Ottoman Empire, whose territory surrounded Dubrovnik. Japanese readers were mesmerized by the tense development of the story and breathlessly followed the adventures of the lovable heroes.

Last spring, the two authors traveled around Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia and Turkey. The goal of the trip was to collect material for new episodes of the comic.

„In Serbia, we visited several historical and cultural places such as monasteries and fortresses. I was particularly impressed by the sanctity of the space and the warm hospitality that we experienced during our visit to the Slava Ortodox Christian celebration in the Đurđevi Stupovi monastery. When I handed the abbot my key chain with the image of St. George, he was very happy,“ said Yakumo Tsuji.

From childhood, Yakumo loved to draw pictures of saints and was brought up in piety and Christianity. She now publishes illustrations of saints on their days on social networks.

After she learned that few young people come to monasteries in southwestern Serbia, she decided to make key rings as a gift to the Đurđevi Stupovi monastery, and for that decision she received the support of the abbot and me, an art historian from Japan. Since Japanese comics are also popular in Serbia, she hopes that her key chains will serve as a „bait“ for young visitors.

From Đurđic, Slava Orthodox Christian celebration, on November 16, 2023, pendants with illustrations that vividly speak of her love for Serbia will be sold in the monastery store. Of course, the monastery church and the figure of Saint George are painted on the pendants.

All proceeds will be donated to the monastery.